بیکاری و مجردان با ۱۰۰۰ آرزو

درخواست حذف این مطلب

زمانه عجیبی است برخی خانم ها صبح زود تو تاریکی و خ دنبال ماشین سرویسند برند سر کارگری و برخی کارهایی که چندان سنخیتی با لطافت نه نداره و مردان جوان از بیکاری تا لنگ ظهر در خواب.ادامه داستان: غروب برخی ن مجرد دارای هزار آرزو و هزار آرایش میان برا ید و نمایش که شاید شوهری در دامشان بیفتد و به آرزوهایش برساند و مردان مجرد بیکار با هزار آرزو به دنبال آنانند و دستشان کوتاه از نخیل و از بیکاری و بی پولی جرات بر امر خطیر و پر ج ازدواج ندارند و این داستان بر ع شده ادامه دارد و جامعه پر شده از مجردان با هزار آرزو.