فینال جام و فینال جان

درخواست حذف این مطلب

همه برای پیروزی تیم پیروزی در مبارزه میدان ورزشی دعا کردیم که هدفش ب جام بود و جا دارد بسیار بیشتر برای پیروزی مبارزان میدان جنگ که هدفشان حفظ جان مردم بی دفاع یمن است دست به دعا برداریم.http://ziarani1.blog.ir/